เทคนิคการค้นหาเบอร์สวยแบบรวดเร็ว

เป็นการหาหมายเลขโดยระบุตัวเลขในหลักต่างๆ และเว้นว่างไว้หากไม่ต้องการระบุหมายเลข ณ ตำแหน่งนั้น ตัวอย่างเช่น

howto-1  ตัวอย่างผลลัพธ์
1กศ 10
1กท 500
1กฏ 8888
howto-2  ตัวอย่างผลลัพธ์
กฮ 999
1กฮ 8686
กฮ 6
howto-3  ตัวอย่างผลลัพธ์
ฆต 7272
1กจ 7227
ฆด 72
howto-4  ตัวอย่างผลลัพธ์
1กจ 5445
ฆด 5445
สท 4445